Indhold i grundforløb

Indhold i et grundforløb


Når et barn/en ung og deres familie indskrives hos os, indeholder et grundforløb følgende ydelser:

Undervisning
Vi tilbyder faglig undervisning af uddannede undervisere. Der undervises på det relevante faglige og læringsmæssige niveau i de fag og det timetal, folkeskoleloven foreskriver, under hensyntagen til den enkeltes øvrige personlige udfordringer. Undervisningen foregår i små grupper af seks til ni børn eller unge. Mindre dele af undervisningen foregår som fællesundervisning med en høj grad af individuelle hensyn. Der er mulighed for at sidde alene eller i små grupper af 2 til 3 elever. Mange af vores elever har i starten af indskrivningen svært ved at modtage undervisning i en gruppe. Følelsen af at andre er dygtigere end én selv, skal for mange elevers vedkommende overvindes, inden det er muligt at sidde omkring fællesbordet. Vores normering er som udgangspunkt i indskolingen én til to børn pr. voksen. På mellemtrinnet samt udskolingen er normeringen to til tre elever pr. voksen.

Udskolingen afsluttes med muligheden for en fuld 9. klasses afgangsprøve, som afholdes i samarbejde med vores lokale skole, Tre Falke Skolen. Afgangsprøven er den almindelige afgangsprøve, der afholdes på alle landets folkeskoler, og den foregår på samme vilkår og i samme tidsrum som i folkeskolen.

Familiearbejde
Familien inviteres til samtaler med den primære voksne og/eller familiebehandlere i det omfang, der er behov. De fleste har enkelte samtaler i løbet af året, mens andre har egentlige samtaleforløb. Der er i det daglige tæt kontakt og opfølgning med familien via telefon, sms eller mail. Familien indkaldes altid, hvis der opstår alvorlige situationer i forbindelse med deres barn. Dette kan være, hvis den unge eller barnet mistrives, har dårligt fremmøde, der er alvorlige konflikter, eller hvis familien har brug for sparring.

Familien inviteres også med til flerfamiliegrupper og samtaler, når der er relevante gruppeforløb.

Psykologsamtaler
Vi tilbyder psykologsamtaler til vores børn og unge, hvis vi oplever, at de har særlige vanskeligheder, som kræver en særlig ekspertise. Samtaler kan også inkludere familien, og de kan variere fra enkelte samtaler til et længere forløb. Derudover har vi samarbejde med en række konsulenter inden for autisme, skolevægring, skilsmisser mv, der inddrages efter behov.

Sagsbehandler
Sagsbehandleren holdes løbende orienteret om barnet eller den unge. Der udarbejdes en skriftlig behandlingsplan to gange årligt samt indkaldes til to møder. Endvidere vil de blive indkaldt, hvis særlige situationer forekommer. Der arbejdes løbende med en undervisningsplan "meddelelsesbogen", som forældrene altid har adgang til, og dermed kan følge deres barns faglige udvikling.

Udslusning
Hvis et barn eller en ung skal udsluses til folkeskolen, tilbyder vi de modtagende lærere supervision med vores familiebehandlere. Dette vil ske gennem møder med læreren, barnet eller den unge og familien. Der er endvidere mulighed for, at familiebehandleren i et vist omfang kan følge den unge eller barnet i undervisningen. Forløbet vil typisk vare tre til seks måneder. I forbindelse med udslusning til en ungdomsuddannelse, efterskole eller lignende, følges den unge typisk i tre måneder af deres primære voksne.

For de mindste børn, der ikke har et klubtilbud, eller har svært ved at fastholde det, tilbyder vi at etablere en kontakt og at indkøre barnet til et eksternt klubtilbud.

Morgen- og eftermiddagstilbud
For de børn, der ikke har et klubtilbud eller ikke trives i et almindeligt tilbud, er der mulighed for at benytte sig af Vikaskus interne klub fra kl. 7.00 til 9.00 og igen fra kl. 14.00 til 16.00, hvor børnene er sammen med de kendte voksne.

Ekstra ydelser, der ikke er inkluderet i grundbetalingen:

Kontaktperson
Hvis et barn eller en ung i forbindelse med udskrivning og udslusning har brug for yderligere støtte, kan vi ofte tilbyde, at den primære voksne, der har haft barnet eller den unge, kan fortsætte som kontaktperson.

Særligt krævende børn og unge
i én-til-én-relation
Vi kan tilbyde en 1:1 relation i dagligdagen for børn og unge med særlige udfordringer, der kan kræve ekstra skærmning eller en særlig hensyntagende indslusning. Vi arbejder altid hen imod, at eleven skal være en del af et fællesskab, da vi mener, at det er i fællesskabet, man udvikler sin sociale personlighed.

Privat psykiatrisk eller psykologisk udredning
Psykiatriske udredninger er opgaver, der ligger uden for det normale forløb. Vi har kvalificerede samarbejdspartnere, der kan udføre opgaven, og vi kan formidle kontakten. Afhængigt af opgaven kan psykologiske udredninger muligvis udføres af PPR Frederiksberg eller af anbringende kommune.

Professionelle indtryk af Vikasku

"Godt tilknytnings- og mentaliseringssprog. Få mentaliseringsbrist"

"Tydelig autoritet og rammesætning i samling"

Vikasku