Indskoling & mellemtrin

En bro ind i folkeskolen


Indskolingen
Vores indskolingshold og skoleparathedshold kalder vi “En bro ind i folkeskolen”. På vores indskolingshold foregår undervisningen både fælles og individuelt. Vi holder også aktiviteter på tværs af holdene, herunder morgensang to gange om ugen og idræt. I løbet af året bliver der holdt projektuger, hvor børnene får mulighed for at socialisere med de andre hold. Senest har vi lavet et teaterprojekt, hvor geografi og musikundervisning indgik. 

Pædagogisk tilgang
Vores pædagogiske tilgang er forudsigelighed og tydelighed. Vi stræber efter at have anerkendende voksne, der forstørrer de gode historier, og forstærker de positive øjeblikke fremfor at fokusere på det, der ikke lykkes. 

For børnene i indskolingen fokuserer vi især på, at de bliver glade for at være hos os på Vikasku. Glade børn lærer bedst, så tryghed, tillid og fokus på egen læring er væsentlige aspekter for at skabe det bedste læringsmiljø for vores børn. Det er en prioritet for os, at det enkelte barn har en god og nær kontakt med deres primære voksne. Der vil som udgangspunkt være få skift i løbet af en dag, og den primære voksne vil være i gruppen det meste af tiden. Alle børn har en primær voksen. Personalet i indskolingen er også i skolens fritidsklub for at støtte op om de børn, der har svært ved skift. 

Det vil altid være vigtigt for alle børn at have gode kammerater. Ofte kan de føle sig ret ensomme, når de starter på Vikasku. Det kan være fordi, de i en periode har været udtaget fra undervisningen på deres tidligere skole, eller måske har de oplevet det at skabe kammeratskaber som en svær udfordring. Vi arbejder altid med børnene i en grupperamme, hvor vi træner deres personlige og sociale kompetencer, og øver dem i at italesætte det, der er svært. Hertil vil børnene have personlige fokuspunkter, som de evaluerer med deres voksne dagligt. Da alle børnene har fokuspunkter, er de opmærksomme på at hjælpe hinanden med at træne deres fokus. Et eksempel på et fokuspunkt kunne være at turde tage initiativ til at spørge en kammerat om at lege i frikvarteret.

Nogle børn har brug for 1:1 støtte til at koncentrere sig i selve undervisningssituationen. Det får de, men vi bruger samtidig tid på at lære dem at indgå i en grupperamme. Herunder indgår pædagogiske redskaber som piktogrammer, fokuspunkter, målmapper og sociale historier.

Børnenes indtryk

"De voksne kan rumme og de holder aftaler - så man er tryg"

"Min lærer kan rigtig godt lide mig"

"De voksne er gode til forskellige ting - nogle til de faglige, nogle til at få sat styr på det svære og andre til at være i det svære og trøste"

Vikasku

Mellemtrin
Vores mellemtrinshold bor i vores gamle hyggelige villaer og baghuse på Kong Georgsvej 46 og 48. Vi har 4 grupper der hver tre faste voksne. Når vi danner grupperne er det udfra tanken om at alle skal have de bedste muligheder for gode kammeratskaber. Det betyder at vi ikke kun forholder os til hvilket klassetrin børnene går på, men også hvem de matcher fagligt, socialt og modenheds mæssigt.

Vi lægger vægt på at alle børn har et fritidstilbud enten Vikasku’s egen klub eller klubber i deres nærområde.

For de børn der går i eksterne fritids- og klubtilbud, har den primære voksne en løbende kontakt med de voksne, der arbejder der, for at sikre støtten til det enkelte barn. Det sker i samarbejde med forældrene.

Pædagogisk tilgang
På Vikasku er vores pædagogiske tilgang anerkendende, og rammerne er forudsigelige og tryghedsskabende. Vores erfaring er at børn I den tidlige præpubertet opbygger en naturlig modstand, til de voksne der guider og bestemmer. Det ser vi som en del af deres selvstændighedsudvikling. Det er derfor meget vigtigt, at de voksne omkring barnet er både lyttende, anerkendende og forstående, men det er lige så vigtigt, at det sker i en kærlig og tydelig kultur. 

En grundsten i vores arbejde er et tæt samarbejde med forældrene for, at vi kan sikre, at vi støtter barnet bedst muligt. For de fleste af vores børn bliver relationen til de voksne meget tæt og det bliver, dem de kan vende livet med, når de oplever, at deres forældre ikke forstår dem.

De ældste børn på mellemtrinnet ønsker ofte at blive at blive selvtransporterende. Det vi hjælper dem med ved eksempelvis at tage bus og tog sammen med dem de første gange. På udskolingen er det nemlig et klart mål, at man skal være selvtransporterende. Også her tager vi hensyn til det enkelte barns udfordringer så ingen bliver presset ud i en urealistisk situation

Pædagogiske redskaber
Relationsarbejdet er klart den væsentligste tilgang til børnene. Det, at føle sig set og forstået, har altafgørende betydning i en alder, hvor man begynder at have fokus på sin egen identitet. Pædagogiske redskaber såsom fokuspunkter, målmapper, personlige talekort og terapeutiske breve anvender vi ofte på mellemtrinnet. For alle børn er det meget vigtigt at have gode kammerater, så vi prioriterer at tale om kammeratskab og mobning, så alle kan føle sig som en del af et fællesskab.

Vi acceptere ikke mobning på Vikasku. Mange af vores børn har oplevet mobning af den ene eller anden slags og vi tager det alvorligt. Vi holder ikke af sanktioner, men når det gælder mobning kan det være nødvendigt at markere med en sanktion. Dels for at vise det er uacceptabelt for mobberen, men også for at sende et signal til de andre børn om at ingen skal komme i skole med ondt i maven på grund af mobning. Det gør ikke at Vikasku er totalt mobbe fri idet vi i stigende grad oplever mobning på nettet hvor det kan være svært at opdage det.

Vi har altid for øje at udvikling foregår i et socialt fællesskab. Det er derfor vores målsætning at alle skal være en del af et større eller mindre fællesskab. Det gælder også i undervisnigen. Men nogle af vores børn har brug i perioder brug for ro for ikke at bliver overbelastede eller miste koncentrationen. Her har vi mulighed for i et vist omfang at tilbyde 1:1 undervisning.