Læring og personlig udvikling

Læring og personlig udvikling


Vi arbejder under den seneste folkeskolereform, dog med hensyntagen til jeres barn/unges faglige og personlige udfordringer. Vi tilbyder den samme fagrække og det samme timetal og klassetrin som i folkeskolen. Hvert barn og ung får opstillet individuelle læringsmål med afsæt i en årsplan og meddelelsesbogen.

Vi arbejder ud fra, at behandling og læring supplerer hinanden og ikke kan adskilles i dagligdagen. Vi bruger et begreb, vi kalder “hverdagsbehandling”, da vi ser, at personlig udvikling og læring går hånd i hånd. Trivsel skaber rum for læring og mestring, der styrker selvværd og mod, hvilket gør, at den enkelte tør prøve nye udfordinger, hvilket igen skaber mulighed for læring og udvikling. Den negative spiral vendes til en positiv udvikling. Første skridt i den proces er, at barnet/den unge får en relation og tillid til en voksen i teamet. Herfra kan mistrivsel vendes til trivsel, når den enkelte forsigtigt bliver en del af en gruppe og føler sig accepteret. Når barnet /den unge er nået hertil, bliver der mulighed for læring. Vi skelner mellem undervisning og læring, da vi betragter undervisning som en disciplin, som alle lærere kan udføre, uden den nødvendigvis skaber læring. Hvorimod læring er, når undervisningen har den ønskede effekt på eleven og skaber faglig og personlig udvikling. I den ligning kræver det, at man har indsigt i barnet /den unges kompetencer, ressourcer, diagnoser og andre udfordringer. Det handler kort sagt om at kunne "læse" barnet eller den unge. Det kræver tid, tillid og tålmodighed.

Derfor har hele Vikaskus personale, udover en faglig baggrund, også en behandleruddannelse med et fundament i den systemisk-narrative metode.

Hold- og individuel undervisning
Vi arbejder løbende med individuelle undervisnings-, uddannelses- og behandlingsplaner, som tilgodeser udviklingen af den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Afhængigt af den enkeltes behov veksles der mellem fælles undervisning og individuel specialundervisning.

Undervisningen foregår på hold af seks til ni børn eller unge, og hvert hold har tre faste undervisere. Holdene er opdelt efter alder, fagligt niveau, kognitive ressourcer, modenhed og særlige hensyn som diagnoser og sociale kompetencer. Det betyder, at vi ikke kun opdeler efter elevens klassetrin.

Fysik- og kemiundervisningen foregår på Tre Falke Skolen, hvor vi også afholder de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

De fysiske og kreative aktiviteter
Vi har flere aktiviteter, der foregår uden for huset i samarbejde med foreninger, klubber og skoler. Eksempelvis gør vi brug af flere muligheder for naturoplevelser og fysisk aktivitet.

Vi bruger også vores naturbase i Bregnerød, Mariendalshallen, Frederiksberg Svømmehal og flere andre tilbud. De tilbud vi tilbyder, sker ud ud fra den enkelte børne/ungegruppes ønsker og motivation og strækker sig vidt. Fx både til ridning, parkour og E-sport.

Vikasku har herudover et musiklokale, et kreativt værksted til håndværk, design og billedkunst, en mindre boldhal og en række motions- og legeredskaber, der kan inddrages i undervisningen.

Valgfag
Vi tilbyder valgfag på 7. og 8. klassetrin i den udstrækning, at jeres barn er på niveau i de kompetencegivende basisfag. Undervisningen i valgfag vælger vi ofte at samle i blokke af flere grunde. Dels giver det bedre mening at være i et samlet forløb end skulle fordele timerne hen over året, hvor der hvergang skal bruges tid på introduktion. Dels giver det for de unge bedre mening at kunne se resultatet af et samlet forløb end have timer fordelt henover året.