Læring og personlig udvikling

Læring og personlig udvikling


Vi arbejder under den seneste folkeskolereform dog med hensyn til jeres barns/ unges faglige og personlige udfordringer. Vi tilbyder den samme fagrække og det samme timetal og klassetrin som i folkeskolen . Hvert barn og ung får opstillet individuelle læringsmål med afsæt i en årsplan og meddelelsesbogen

Vi arbejder ud fra at behandling og læring supplere hinanden og ikke kan adskilles i dagligdagen. Vi bruger et begreb vi kalder "hverdagsbehandling" i det vi ser at personlig udvikling og læring går hånd i hånd. Trivsel skaber rum for læring og mestring der styrker selvværd og mod hvilket gør, at man tør prøve nye udfordinger hvilket igen skaber mulighed for læring og udvikling. Den negative spiral vendes til en positiv udvikling. Første skridt i den proces er at barnet den unge får en relation og tillid til en voksen i teamet. Herfra kan mistrivsel vendes til trivsel når man forsigtigt bliver en del af en gruppe og føler sig accepteret. Når barnet /den unge er nået hertil bliver der mulighed for læring. Vi skelner mellem undervisning og læring idet vi betragter undervisning som en disciplin enhver lærer kan udføre, uden den nødvendigvis skaber læring. Hvorimod læring er når undervisningen har den ønskede effekt på eleven; faglig og personlig udvikling. I den ligning kræver det, at man har indsigt i barnet / den unges kompetencer, ressourcer, diagnoser og andre udfordringer. Det handler kort sagt om at kunne "læse" barnet eller den unge. Det kræver tid, tillid og tålmodighed.

Derfor har hele Vikaskus personale, udover en faglig baggrund, også en behandleruddannelse med et fundament i den Systemisk Narrative metode.

Hold- og individuel undervisning

Vi arbejder løbende med individuelle undervisnings-, uddannelses- og behandlingsplaner, som tilgodeser udviklingen af den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Afhængigt af den enkeltes behov veksles der mellem fælles undervisning og individuel specialundervisning.

Undervisningen foregår på hold af seks til ni børn eller unge, og hvert hold har tre faste undervisere. Holdene er opdelt efter alder, fagligt niveau, kognitive ressourcer, modenhed og særlige hensyn som diagnoser og sociale kompetencer. Det betyder at vi ikke kun opdeler efter elevens klassetrin

Fysik- og kemiundervisningen foregår på Tre Falke Skolen, hvor vi også afholder de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

De fysiske og kreative aktiviteter

Vi har flere aktiviteter, der foregår uden for huset i samarbejde med foreninger, klubber og skoler. Eksempelvis gør vi brug af flere muligheder for naturoplevelser og fysisk aktivitet.

Vi bruger også vores naturbase i Bregnerød, Mariendals-Hallen, Frederiksberg Svømmehal og flere andre tilbud. De tilbud vi tilbyder, sker ud ud fra den enkelte børne ungegruppes ønsker og motivation og strækker sig vidt,  f.eks. til ridning, parkour og E-sport

Vikasku har herudover et musiklokale, et kreativt værksted, en mindre boldhal og en række motions- og legeredskaber, der kan inddrages i undervisningen.

Valgfag

Vi tilbyder valgfag på 7. og 8. klassetrin i den udstrækning jeres barn er på niveau i de kompetencegivende basisfag. Undervisningen i valgfag vælger vi ofte at lægge i blokke af flere grunde. Det giver bedre mening at være i et samlet forløb end skulle fordele timerne hen over året hvor der hvergang skal bruges tid på introduktion. Det giver for de unge bedre mening at kunne se resultatet af et samlet forløb end timer fordelt henover året.